همانطور که در ویدئو مشاهده می کنید کادر دید سنسور چشمی بصورت یک ماتریس می باشد که با تغییر در هر یک از اعضای این ماتریس سنسور متوجه حرکت شده و عمل مناسب برای تشخیص این حرکت را صورت می دهد.

زون های NC زون هایی هستند که باید اتصال ما بین دو پایه همیشه متصل باشد.هنگام حس کردن حرکت توسط چشمی ، اتصال بین دو پایه زون باز شده و همین باز شدن زون باعث می شود تا دستگاه دزدگیر اماکن آژیر بکشد.