دوربین مدار بسته ضد نور دوربینی است که در شرایط مختلف نور بتواند به خوبی تصاویر را بازسازی کند.این شرایط نوری می تواند معمولا بر اساس تابش نور آفتاب در قسمتی از تصویر صورت گیرد که در این حالت ، مقدار زیادی از تصویر دوربین مدار بسته به رنگ تمام سفید در می آید که قابل استفاده نیست.
در این حالت چه راهکارهایی داریم ؟تابش مستقیم آفتاب در لنز و یا در قسمتی از تصویر دوربین مدار بسته باعث تنوع بازه نور می شود و این تنوع بازه نور توسط iris دوربین مدار بسته قابل شناسایی نیست.زیرا دریچه لنز در یکی از این دو حالت است:
حالت اول : بدلیل غالب بودن نور خورشید iris حالت بسته تر در می آید و قسمت های تاریک تصویر شما قابل رویت نیستند.
حالت دوم : بدلیل غالب بودن فضای تاریک به نور خوشید ، iris در حالت باز قرار می گیرد و قسمت دارای آفتاب تصویر کاملا سفید می شود.